05 | Solidarność Walcząca

Na przełomie maja i czerwca 1982, na tle różnic w opiniach na temat metod prowadzenia działalności, doszło do utworzenia organizacji Solidarność Walcząca. Nie oznaczało to przerwania współpracy z zepchniętym do podziemia związkiem. Jak wielu ludzi z organizacji Kornela Morawieckiego Lazarowicz nadal wspierał działalność NSZZ Solidarność. Kierowanie redakcją „Z Dnia na Dzień” oddane zostało jednak nowemu zespołowi. Romuald – pisał i drukował nadal głównie dla „Biuletynu Dolnośląskiego” i innych pism nowej konspiracyjnej struktury.

Dla Romka Lazarowicza Solidarność Walcząca stanowiła pewien ideał, odwoływała się do tradycji Armii Krajowej, jedno­znacznie opowiadała się za niepodległością Polski, odrzuceniem komunistycznej władzy i sowieckiej dominacji oraz odwoływała się do wartości wynikających z nauczania Kościoła katolickiego.